Frolic Entities in Personal Universe v tvorbe Lucie Horvátovej

792
Lucia Horvátová
Lucia Horvátová, Abstract Layers, akryl na plátne, 130 x 170 cm, 2018.

Abstraktné maľby mladej výtvarníčky a čerstvej absolventky maľby VŠVU v Bratislave – Lucie Horvátovej – zaujali aj porotu súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB, ktorej je momentálne finalistkou.

Jej tvorbu si budete môcť pozrieť na pripravenej sólovej výstave V Galérii Čin Čin v Bratislave.

Nedávno si ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v 4. ateliéri maľby. Čím bolo pre teba štúdium maľby v ateliéri Ivana Csudaia prínosné?

4. ateliér maľby Ivana Csudaia, v ktorom som študovala, mi vyhovoval. Svojím programom bol zameraný presne na to, čomu sa vo svojej tvorbe venujem. Rozhodnutie navštevovať tento ateliér považujem za najlepšiu voľbu. Počas štúdia a konzultácií v ateliéri som dostala mnohé podnetné postrehy a názory, ktoré sa priamo týkali maľby ako takej. Profesor Csudai sa študentom venoval. Viedol ich k tomu, aby samostatne a systematicky pracovali, stáli si za svojím názorom a verili v to, čo robia.

Lucia Horvátová
Lucia Horvátová, Layers, akryl na plátne, 170 x 200 cm, 2017.

Vo svojom výtvarnom programe sa zameriavaš skoro výhradne na klasickú maľbu. Čím je toto médium v dnešnom digitálnom veku pre teba stále zaujímavé?

Prínosom tzv. nových médií nestratila klasická maľba na svojej hodnote. Ich vznikom sa maľba, socha či grafika nestali zastaranými, skôr sa svet umenia obohatil o ďalšiu kategóriu. Maľba sa stále vyvíja. Závesný obraz je hmotný artefakt, ktorý tu po mne raz zostane, je v ňom určitá nesmrteľnosť. Materiál má aj svoje vnútorné znenie. Najmä v abstraktnom diele, ktoré nie je explicitným zobrazením okolitého sveta, ale skôr vyjadrením toho vnútorného, má materiálnosť veľmi dôležitý význam.

Lucia Horvátová
Lucia Horvátová, Frolic Entities, akryl na plátne, 120 x 90 cm, 2018.

Ako by si v skratke charakterizovala svoju tvorbu?

Maľujem abstraktné obrazy, ktoré znázorňujú mentálne prostredia zrkadliace moje aktuálne vnútorné pocity a stavy mysle. Obrazy nie sú priamym zobrazením vonkajšieho sveta. Vznikajú transformovaním mojich pocitov do vizuálnej podoby, pričom sa opieram o teórie a psychológiu farieb, tvarov a tak podobne. Moje maľby sú zhmotnením nefyzického sveta, ale zároveň aj istým odrazom reality. Svojou štruktúrou často pripomínajú „mikro“ alebo „makro“ svet. Pracujem v nich akoby s princípom koláže, pri ktorom do plochy obrazu vo vrstvách pridávam stále ďalšie a ďalšie prvky.

V maľbách skúmaš formálne možnosti abstraktnej maľby ako aj jej interpretačnú a ideovú rovinu. Ako vnímaš vzťah obsahu a formy?

Forma je vždy určitou výpoveďou samou osebe, má isté psychologické pôsobenie na diváka. Obsah sa nedá od formy úplne oddeliť, zároveň ani forma nie je nikdy prázdna a bez obsahu. Za obsah nejakého výtvarného diela nepovažujem len to, čo sa dá vysvetliť alebo je niekde explicitne popísané. Obsah umeleckého diela sa nachádza aj v pocite, v dojme, vo vyžarovaní… Transformuje sa do vizuálnej podoby diela. Ja obsah vytváram práve zvolenou formou umeleckého diela, konkrétne maľbou ako takou, a to mi stačí.

Lucia Horvátová
Výstava diplomovej práce Lucie Horvátovej, Dom umenia – Kunsthalle Bratislava, 2018.

Tvoje maľby sú známe tým, že sa v nich objavuje motív kryštálu. Kedy sa v nich začal objavovať tento atribút a prečo ho stotožňuješ so symbolikou osobného rastu?

Je to už pár rokov. Symbol kryštálu odkazuje k prírodným procesom formovania a rastu. Sú to náročné procesy, ktoré si vyžadujú isté veľmi špecifické podmienky na to, aby vôbec prebehli. Tým, že kryštál je v prírode amorfným prvkom, no zároveň aj „rastie“, v mojich obrazoch symbolizuje niečo, čo sa dokáže vyformovať do rôznych podôb, a pritom sa stále vyvíja a mení.

Lucia Horvátová
Pohľad do ateliéru Lucie Horvátovej.

Ako vo svojej tvorbe zohľadňuješ tzv. trendy súčasnej maľby? Ktorý autor tvoriaci v médiu maľby je pre teba inšpiráciou?

Prirodzene, najviac sledujem práve súčasnú maľbu. Ak niekde cestujem, vždy sa snažím pobyt spojiť s návštevou veľkých múzeí, ale aj s návštevou súkromných galérií a rôznych veľtrhov so súčasným umením, aby som mala prehľad. Svoju tvorbu však nevnímam tak, že by nasledovala nejaký trend. To, že robím maľby radené k súčasnému umeniu, je dané dobou, v ktorej žijem. Súčasná vizualita je vo mne akosi prirodzene zakorenená. Priamu inšpiráciu v iných umelcoch nehľadám, nechcem sa nikomu podobať, len sebe. Blízka mi je ale tvorba nemeckého maliara Franza Ackermanna, britskej maliarky Fiony Rae či kanadského maliara Dana Braulta.

Aktuálne si finalistkou v súťaži Maľba – Cena Nadácie VÚB, ktorá sa udeľuje raz ročne za najlepšie maliarske dielo autorom do 35 rokov. Potešila ťa táto nominácia? Kde je možné nominované diela vidieť?

Samozrejme, že ma táto nominácia (asi ako každého maliara) veľmi potešila. Spomedzi 128 prihlásených umelcov som sa dostala medzi 20 finalistov. Dielo, ktoré som do súťaže poslala, vzniklo ako súčasť mojej diplomovej práce a bolo už predtým (v júni 2018) vystavené v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava. Aktuálna výstava finalistov Maľby – Ceny Nadácie VÚB bude prebiehať v galérii Nedbalka v Bratislave od 28. 9. 2018 do 4. 11. 2018. V tom čase už budeme poznať aj mená víťazov súťaže.

Lucia Horvátová
Pohľad do školského ateliéru autorky, VŠVU Bratislava.

V októbri bude v Galérii Čin Čin v Bratislave prebiehať aj tvoja samostatná výstava. Na čo sa môžeme tešiť?

Momentálne pripravujem výstavu pod názvom Frolic Entities in Personal Universe. Pozývam na vernisáž výstavy, ktorá sa bude konať 2. 10. 2018 o 18.00 hod. v Galérii Čin Čin na Podjavorinskej 4 v Bratislave. Väčšina výstavy bude tvorená úplne novými obrazmi, ktoré som namaľovala po ukončení štúdia na VŠVU. Vzniknuté obrazy sa dajú chápať ako akési mentálne mapy, ktoré personifikujú moje osobné prežívanie. V maľbách som nadviazala na predchádzajúce diela, čím som pokračovala v téme, ktorej sa už dlhodobejšie venujem. Výstavu bude možné vidieť do 30. 10. 2018.

Lucia Horvátová
Výstava diplomovej práce autorky, Dom umenia – Kunsthalle Bratislava, 2018.

Lucia Horvátová (*1991) je absolventkou magisterského štúdia v 4. ateliéri maľby pod vedením prof. Ivana Csudaia, akad. mal. na VŠVU v Bratislave. Má za sebou zopár skupinových aj samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí. V roku 2015 a 2018 sa stala finalistkou súťaže Maľba – cena Nadácie VÚB. Autorka vo svojom maliarskom programe skúma formálne možnosti abstraktnej maľby, ale aj jej interpretačné roviny. Zameriava sa prevažne na klasický závesný obraz, v ktorom kombinuje mierne expresívne fragmenty a plochy s geometrickými precíznymi ťahmi, plochami a vzormi. Autorkiným atribútom, ktorý sa objavuje na väčšine malieb, je motív kryštálu. Ten stotožňuje s personifikáciou osobného rastu. Fragmenty kryštalickej hmoty sa v jej maľbách skvapalňujú a preskupujú do rozličných podôb, v ktorých opäť kryštalizujú a tuhnú. Symbolizujú pnutie, dynamiku, silu a nestálosť nášho sveta.

Text: Marianna Brinzová, foto: Lenka L. Lukačovičová a archív Lucie Horvátovej