Špičkové hydroizolačné riešenia od San-Injekt

167
San Injekt

V stavebníctve sa niekedy zvyknú objaviť nečakané otázky, ako vyriešiť niektoré špecifické problémy. Tie často nebývajú univerzálne a potrebujú dômyselné riešenia.

Významnú rolu na tomto poli zohráva spoločnosť San-Injekt, s.r.o. s podtitulkom pod týmto logom – sanácie a hydroizolácie. Vykonávanie dvoch uvedených hlavných druhov činností si vyžaduje zaujať správny prístup k daným oblastiam. Ing. Miloš Štefanišin, konateľ a technický riaditeľ spoločnosti San-Injekt, s.r.o., objasňuje: „Každý prípad si vyžaduje osobitný a individuálny prístup. Za funkčným riešením stoja dostatočné znalosti, skúsenosti, technológie, materiály a aplikačné schopnosti. Predpokladané výsledky možno dosiahnuť systematickým prístupom. Navyše pracujeme s najmodernejšími injektážnymi hmotami, hydroizolačnými, sanačnými materiálmi a odborne posudzujeme všetky technologické možnosti.“

San Injekt

Firma San-Injekt, s.r.o. vznikla v roku 2012, jej protagonisti využili svoje predchádzajúce mnohoročné skúsenosti zo sanácií a injektáží stavieb doma aj v zahraničí. Know-how sa opiera o skúsenosti renomovaného nemeckého výrobcu Köster Bauchemie, A.G., ktorý pre všetkých účastníkov v stavebnom priemysle dodáva širokú škálu hydroizolačných výrobkov, hmôt, tmelov a materiálov. Súčasťou jeho pôsobnosti sú hydroizolačné systémy stavieb, či už dodatočne aplikovanými pri ich rekonštrukciách, pri vlhkých pivniciach, mokrých stenách, rôznych zátekoch novostavieb alebo starších objektoch, alebo tiež hydroizolačné systémy novostavieb od základov až po strechu. Pri základoch ide o hydroizoláciu pivníc, základových dosiek, zhotovenie alebo opravu hydroizolačnej vane, hydroizolácie kúpeľní, bazénov, jazierok, nádrží až po komplexnú opravu hydroizolácie pôvodnej strechy alebo dodávku hydroizolácie na novú plochú strechu. Práca sa vykonáva s profesionálnymi kvalitnými materiálmi od nemeckých, kanadských, ale aj českých výrobcov, zameraných na výrobu a aplikáciu hydroizolačných bariér.

San-Injekt, s.r.o. zároveň poskytuje odborné zaškoľovanie pracovníkov v stavebnom podnikaní.

Veľká záťaž

Strechy domov, skladov alebo rôznych priemyselných hál sú vystavené pomerne vysokej záťaži, či už zmene teplotných pomerov, vode, námraze, vetru, UV žiareniu a prípadne chemickým vplyvom. Ak sú strechy pochôdzne, potom treba pridať mechanické zaťaženie a zaťaženie ich samotnou konštrukciou. Strechy dnes kladú aj architektonické požiadavky, napĺňajú funkciu priestoru na relaxáciu a odpočinok, sú miestom umiestnenia solárnych a ďalších iných zariadení.San Injekt

Aby strechy plnili svoju funkciu bezo zvyšku, treba venovať patričnú pozornosť ich hydroizolácii. V tomto odbore má spoločnosť San-Injekt, s.r.o. takmer 20-ročné skúsenosti. Svoje poznatky a špičkové materiály ponúka v rámci tekutých hydroizolácií, PVC fólií a momentálne najtrvácnejších hydroizolácií – TPO (FPO) fólií.

Pri výbere typu strešnej hydroizolácie treba brať do úvahy viacero faktorov, a to bezpečnosť, trvanlivosť, ekonomickú efektívnosť, vplyv na životné prostredie, ľahkú hmotnosť, jednoduchú inštaláciu a ľahkú údržbu. Úplnou istotou na dosiahnutie najlepšieho výsledku ochrany je celoplošná aplikácia novej hydroizolačnej vrstvy. Lokálne opravy sa odporúčajú pri evidentných poškodeniach a ani tie nie sú zárukou odstránenia problému.

V prípade náterov a nástrekov možno aplikovať novú hydroizolačnú vrstvu na pôvodnú poškodenú. Ak je hydroizolácia poškodená extrémne, najlepšie je zvoliť komplexnú opravu, k čomu sa pridružia aj zariadenia na streche (antény, solárne panely, klimatizačne jednotky atď.). Použité náterové materiály sa volia podľa pôvodnej krytiny a jej stavu, sú bezpečné a neobsahujú látky poškodzujúce životné prostredie.San Injekt

Ing. Miloš Štefanišin, konateľ a technický riaditeľ spoločnosti San-Injekt, s.r.o., pripomína: „Ak je strešná hydroizolácia dobre naprojektovaná a zrealizovaná, budova bude chránená desiatky rokov. Naša firma sa venuje aplikácii nových strešných polyolefínových fólii TPO od nemeckej spoločnosti Köster, ale aj opravám pôvodných plochých striech nátermi, nástrekmi či zváraním horúcim vzduchom.“

Spoľahlivá detekcia porúch

Nepríjemným javom býva netesnosť, poškodenie alebo prasknutá hydroizolácia na streche. Dôležité je mať riešenie, ktoré pomôže odhaliť prípadné nedostatky. Takýmto prostriedkom je iskrová skúška, ktorou sa skúma celistvosť izolačného systému, najčastejšie fóliových systémov (PVC fólia, TPO fólia a iné). Týmto detekčným zariadením sa skúma stav poškodení hydroizolácií starších budov alebo ako nezávislá kontrola prác na novostavbách, napríklad pred zakrytím fólie ďalšími vrstvami (napríklad zasypanie strechy štrkom).

Podľa želania zákazníka zostane konštrukcia vodotesná alebo pri použití sanačných omietok aj estetická.

Technologicky ide o elektrický oblúk, ktorému vytvára nepoškodený hydroizolačný systém prekážku. V opačnom prípade, ak je hydroizolácia netesná, deravá, mechanicky poškodená alebo chybne zvarená, tak sa netesnosť prejaví praskaním, iskrením alebo jemným opálením deravého miesta. Aby bola detekcia úspešná, je zrejmé, že pod kontrolovanou hydroizoláciou by mala byť elektricky vodivá vrstva. Pri starších strechách je tým vodivým materiálom zatečená voda a navlhnutý povrch, pri novostavbách je z tohto dôvodu ideálne použiť namiesto klasickej geotextílie tzv. detekčnú geotextíliu. V takomto prípade bude detekcia porúch 100-percentná. Treba však dodať, že táto skúška sa dá vykonať s pomerne vysokou úspešnosťou aj bez prítomnosti vodivej fólie.

Následnou opravou sa jednotlivé problémy odstraňujú zavarením fólie, zalepením diery alebo nezvareného spoja, navarením záplaty alebo rôznymi náterovými hmotami s vložením vystužovacej mriežky, a to podľa typu opravovanej konštrukcie, typu použitej hydroizolácie, jej veku a podobne.

Pri zatekaní strechy sa voda dostáva do tepelného izolantu a následne vytvára viacero nežiadúcich problémov, ako sú plesne, degradácia maľovky, omietok, fľaky a v neposlednom rade sa vytvorí tepelný most medzi stavbou a strechou.San Injekt

 

Ak je potrebná sanácia 

Spoločnosť San-Injekt, s.r.o. využíva moderné technologické prostriedky aj na sanácie domov proti vzlínajúcej vlhkosti a izolácie priestorov pivníc z najrôznejších stavebných materiálov. Vzlínajúca vlhkosť sa rieši chemickým podrezaním muriva, takýmto zásahom sa natrvalo zabráni vzlínaniu vlhkosti. Chemické podrezanie muriva je šetrnejšie ako agresívne mechanické podrezanie, ktoré kladie nároky na statiku domu, odstránenie rozvodov napr. tepla, vody, elektriny, spôsobí veľa hluku, prachu a v dobe realizácie nie je možné v objekte bývať. Aplikovaním línie vrtov a použitím beztlakovej injektážnej hmoty sa vytvorí líniová bariéra proti vzlínajúcej vlhkosti, pôsobí okamžite a výsledky sú badateľné už na druhý deň.

Ak je pôvodná omietka napadnutá do takej miery, že neplní svoj estetický účel, použije sa ako jej náhrada sanačná omietka, ktorá dosuší murivo bez toho, aby bola badateľná jej vlhkosť. San-Injekt, s.r.o. aplikuje hydroizolačné systémy taktiež zo strany interiéru domu (hydroizolácia z negatívnej strany), či už sa jedná o stierky, alebo injektážne systémy. Uvedené aplikácie nepotrebujú výkopové práce okolo domu, nie je nutné rozoberať chodníky, ničiť záhradky alebo obťažovať suseda.San Injekt

A čo sa dá robiť v prípade, ak sú steny pokryté plesňami? Aj na tento neduh má spoločnosť San-Injekt spoľahlivý recept, ktorý dá naň trvalo zabudnúť. Využíva totiž najmodernejší systém od rakúskeho výrobcu BMB Gebäudehygiene, GmbH. Ten je zárukou úplného odstránenia problému a nielen dočasného povrchového očistenia plesne. Pri použití systému BMB nie je nutné mechanicky plesne odstraňovať, v mnohých prípadoch netreba stenu ani premaľovať, pričom ide o metódu odstraňovania plesní a rias natrvalo. Ak sa stane, že sa na stene vyskytne pleseň, treba reagovať rýchlo a profesionálne, pretože je ohrozené zdravie človeka pohybujúceho sa alebo žijúceho v priestoroch napadnutých plesňami. Moderná BMB metóda na jednej strane odstráni pleseň úplne a na strane druhej vyberie odumreté časti plesní zo steny. Produkty BMB sa aplikujú bezkontaktnou, precíznou striekacou technikou.

Poďme však naspäť k sanáciám, spadajú do nich aj sanácie betónových konštrukcií injektážami. Takýmto spôsobom sa dajú opraviť popraskané, vydrolené, vylámané alebo kavernoidné betónové konštrukcie, a to vysprávkami s vodotesnými vysokopevnostnými maltami, vodotesným betónom, zálievkou alebo upchávkou.

Prax potvrdzuje, že problémové zvyknú byť prestupy potrubia alebo kabeláže cez obvodové steny. Často pracovníci jednoducho vyrežú dieru v izolácii, cez ktorú prejde potrubie či kábel, a ďalej sa prestup už nerieši. Takto zhotovený prestup bude zatekať ihneď, ako sa zhotoví zásyp alebo sa prestup zakryje ďalšími konštrukciami. Z relatívne jednoduchej opravy sa tak stane hotová pohroma, na odstránenie ktorej bude potrebné vynaložiť vysoké náklady. Pri okamžitom ošetrení prestupov na novostavbách sa využívajú náterové hmoty, vystužovacie textílie, tmely, vodotesné malty. Ak sa táto činnosť vykonáva po ukončení výstavby alebo v prípade starších objektov z vnútornej strany, naporúdzi sú rôzne tmely, vodotesné malty a nátery skombinované napríklad s lokálnou injektážou. Opäť sa aplikuje riešenie na mieru, podľa zistených okolností a možností odstránenia takejto poruchy. Extrémne náročné býva zhotovenie hydroizolačného prestupu káblového zväzku cez chráničku v stene. Pri mnohých kábloch kruhového prierezu sú totiž medzery medzi nimi potencionálnou cestou na prienik vody zvonka do interiéru stavby.

San InjektInjektážne práce

Do oblasti služieb patria taktiež injektážne práce spojené so zatekaním vody cez poškodenú betónovú alebo železobetónovú konštrukciu. Odborníci zo spoločnosti San-Injekt v takomto prípade obhliadnu poruchu a navrhnú riešenie ušité na mieru pre dom, garáž alebo pivnicu – na rade sú potom lokálna vysokotlaková injektáž trhlín, výplňová injektáž, plošná injektáž alebo vyplnenie dilatácií tesniacou hmotou. Podľa želania zákazníka zostane konštrukcia vodotesná alebo pri použití sanačných omietok aj estetická.

Vysoká profesionalita

Spoločnosť San-Injekt, s.r.o. má za sebou dlhoročnú tradíciu a množstvo úspešne zrealizovaných projektov, pri ktorých využila špičkové materiálové vybavenie s logom Köster. Na nasledujúcich riadkoch uvádzame špičkové produkty spoločnosti Köster Bauchemie, A.G. Samozrejme, z veľkého počtu je to iba malá časť:

 • Köster 21 je dvojzložková hydroizolačná stierka bielej farby, použiteľná ako finálna vrstva alebo ako vrstva pod dlažbu, celoplošne vystužovaná. Jej výhodou je, že biela farba znižuje tepelné zisky budovy (budova sa neprehrieva). Najčastejšie sa používa na opravy starých asfaltových pásov ako nová celoplošná finálna hydroizolačná vrstva (celoplošne vystužená). Vhodná je pri aplikácii na tvarovo náročné detaily. Aplikuje sa valčekom alebo hobľom, bez použitia plameňa. Stierka je čiastočne difúzne otvorená, teda vhodná je na strechy, ktoré už zatiekli.
 • Köster Bikuthan 1C (alebo 2C) – ide o polymérovo modifikovanú asfaltovú hrubostennú stierku s polystyrénovým plnivom, vhodná je na ochranu konštrukcií proti zemnej vlhkosti – najmä soklových častí domov, pivníc a podobne. Dodáva sa ako jednozložková 1C alebo dvojzložková 2C.
 • Köster BD50 + Köster BD50 Primer je jednozložková hotová hydroizolácia pre vlhké a mokré miestnosti, čiže vhodná je napr. ako hydroizolácia pre kúpeľne alebo kuchyne. Je to elastický akrylátový materiál pripravený na okamžité použitie.

San Injekt

 • Köster KD2 Blitz Powder je vysoko reaktívny prášok s extra krátkym nastavením času na zastavovanie aktívnych priesakov vody. Počas pár sekúnd zastaví aktívny priesak. Využíva sa samostatne alebo v kombinácii s KD1 a KD3 na izolovanie základových konštrukcií, proti negatívnemu tlaku vody.
 • Köster NB1 + Köster NB1 Flex je najčastejšie používaná hydroizolácia z negatívnej (vnútornej) aj pozitívnej (vonkajšej) strany konštrukcie, odolná je proti vodnému stĺpcu až 130 m (13 barov), obsahuje kryštalické látky, vykazuje vysokú odolnosť proti tlakovej vode a oderu. Pridaním emulzie Köster NB1 Flex sa z minerálnej hydroizolácie stáva pružná hydroizolácia. Köster NB1 Flex má plastický efekt, zlepšuje vlastnosti čerstvej aj hotovej hydroizolácie. Köster NB1 vytvára pevnú väzbu s podkladom.
 • Köster Crisin 76 Concentrate – syntetická živica, určená pre líniovú injektáž tehlového, kamenného a zmiešaného muriva. Injektáž zabraňuje vode vzlínať murivom.
 • Köster TPO 1.5 a TPO 2.0 – ide o hydroizolačnú fóliu TPO s najčastejšie používanými hrúbkami 1,5 mm a 2,0 mm, používa sa na hydroizoláciu striech, balkónov a terás, zakrytých ďalšími vrstvami alebo tiež na priame vystavenie poveternostným podmienkam. Pri splnení určitých podmienok preberá záruku za strechu poisťovňa Allianz Nemecko.
 • Köster Restoration Plaster – hrubá sanačná omietka sivej farby, difúzne otvorená, vysoká pórovitosť, hydrofóbna, znižuje tvorbu kondenzátu.
 • Köster Fine Plaster – ide o jemnú sanačnú omietku v odtieni starobiela, používa sa ako finálna vrstva, napr. aj na hrubú sanačnú omietku, odolná je voči poveternostným podmienkam, je mrazuvzdorná, vhodná na renováciu stien, fasád.San Injekt
 • Köster Joint Sealant je tvarovo stabilný tesniaci tmel s vynikajúcou odolnosťou proti mechanickému namáhaniu, odolný je voči soliam, morskej vode, ropným produktom.
 • Köster KB Flex200 – tmel určený na utesnenie prestupov potrubí cez obvodové steny, účinný je taktiež proti tlakovej vode, aj v prípade aktívneho priesaku alebo tečenia, trvalo plastický.
 • Köster Glass Fiber Mash je výstužná mriežka pre hydroizolačné stierky v systémoch Köster, možno ju využívať v najviac namáhaných častiach stavieb, rohoch, kútoch, lokálnych poškodeniach. V porovnaní s bežnými sieťkami so 145 g/m² je táto sieťka so 70 g/m² ohybnejšia a lepšie sa aplikuje v prípade hydroizolačných systémov.

San Injekt

O možnostiach použitia ďalších materiálov vás radi poinformujú odborníci zo spoločnosti San-Injekt , s.r.o. Každý jeden objekt, každá jedna zákazka potrebuje individuálny prístup, pretože aj navonok úplne rovnaké domy majú rozlične vyhotovené jednotlivé časti – často sú zhotovené rôznymi pracovníkmi alebo v rôznych časových úsekoch. Ing. Miloš Štefanišin, konateľ a technický riaditeľ spoločnosti San-Injekt, s.r.o., konštatuje: „V prípade novostavieb je detekcia porúch jednoduchšia, pretože všetko je odkryté a prístupné, navyše je k dispozícii kompletná projektová dokumentácia. Pri staršom dome alebo objekte je detekcia náročná, pretože často neexistuje ani projekt. Tu pomôžu dlhoročné skúsenosti, detailná obhliadka objektu a zhotovenie sond. Následne sa zvolí vhodný spôsob opravy.“

Text: red., foto: San-Injekt