Ovládacia a regulačná technika v štandardnom, nevýbušnom a atómovom prevedení

154
Marvel

Marvel P. I. & T. spol. s r. o. je stredoeurópska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1992.

Predmetom jej podnikania je oblasť zahraničného obchodu, v samých začiatkoch so surovinami v oblasti ľahkého priemyslu a neskôr hlavne v oblasti dodávok ovládacej a regulačnej techniky pre energetický priemysel.

Zameranie a história   

Postupná zmena trhových podmienok koncom 90. rokov a po roku 2000, ktorá znamenala najmä rast importu textilu a kožiarskych výrobkov z Ázie do Európy, viedla k značnému poklesu výroby v textilnom a kožiarskom priemysle v strednej Európe, následkom čoho bol aj pokles tržieb z obchodu so surovinami v uvedených odvetviach. Vzhľadom na tieto veľké trhové zmeny v oblasti ľahkého priemyslu sa spoločnosť počnúc rokom 2000 rozhodla obmedziť svoje podnikateľské aktivity v danom odvetví na efektívnu mieru a začala sa orientovať najmä na rozvoj predaja a distribúcie výrobkov ovládacej a regulačnej technicky pre energetický priemysel na trhoch východnej Európy.

Marvel

Hlavnou dodávanou komoditou sa stali:    

 • priamočiare a jednootáčkové elektrické servopohony typu Isomact
 • viacotáčkové elektrické servopohony typu Modact
 • elektromotory
 • prevodovky
 • a ich komponenty

Dodávaná regulačná technika slúži na ovládanie a reguláciu energetických armatúr, ako sú guľové ventily, šupátka, klapky a iné. Všetky produkty sú zamerané na rôzne oblasti energetiky:

 • tepelná a atómová energetika
 • ropný a plynárensky priemysel
 • vodovody a kanalizácie
 • chemický priemysel a iné

Dodávky ovládacích a regulačných prvkov smerujú na východné trhy, predovšetkým na trh Ruskej Federácie a Ázie. Ako príklad spomeňme projekty atómových elektrárni (AE) v Číne – AE Tianwan a Indii – AE Kudankulam, ako aj celý rad ďalších projektov z oblasti energetiky obsluhovaných našimi zahraničnými obchodnými partnermi.

Marvel

Súčasnosť a ciele

Spoločnosť počas viac ako 25-ročnej existencie a úspešného podnikania v oblasti zahraničného obchodu zrealizovala v spolupráci so svojimi obchodnými partnermi celý rad úspešných dodávok a zákaziek. V začiatkoch to bolo odvetvie ľahkého priemyslu, no neskôr sa záber rozšíril aj na odvetvie tepelnej a atómovej energetiky a taktiež aj ropného a plynárenského priemyslu. Projekty výstavby energetických objektov sa uskutočnili v Ruskej Federácii, Ázii, Číne a Indii. Tým si spoločnosť získala mnoho stálych zákazníkov na dodávky pestrého spektra sortimentu, ako aj poskytovaných služieb.

Od roku 2014 dcérska spoločnosť Marvel BMT v Moskve slúži ako podporná obchodná spoločnosť pracujúca s rovnakým sortimentom výrobkov ako materská spoločnosť. Bola vytvorená pre dosiahnutie každodenného bližšieho kontaktu so zákazníkmi, zjednodušenie importných operácií pri dovoze produkcie do Ruskej federácie, zníženie kurzových a obchodných rizík a zvýšenie technickej podpory. Marvel

Medzi jej hlavné ciele spadá zvýšenie predaja elektrických servopohonov a prevodoviek na východných trhoch a zároveň zvýšenie a skvalitnenie rozsahu poskytovaných obchodných služieb väčšiemu okruhu zákazníkov na ruskom trhu.

Hlavný komplex obchodno-inžinierskych prác vykonávaných v súčasnosti pozostáva z nasledovných činností:

 • technická podpora zákazníka pri schvaľovaní technickej dokumentácie podľa konkrétneho odvetvia priemyslu
 • dodávky spomenutej produkcie a logistika
 • distribúcia k zákazníkovi prostredníctvom zastupiteľských spoločností
 • komplex servisných činností
 • inžinierska a servisná podpora pri montáži a uvádzaní do prevádzky

Aby bol obchod úspešný, je potrebné získať si rešpekt a dôveru tých,s ktorými spolupracujeme. 

Naším cieľom je ponúknuť a zároveň garantovať zákazníkom spoľahlivosť, pružnosť a odbornosť pri realizácii obchodných transakcií. Najvýznamnejším faktorom pri získavaní rešpektu a dôvery v podnikaní je uzatváranie a riadenie obchodu v súlade s fair-play a obchodnou etikou.

Marvel

Spoločnosť je členom „Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory”, bola preverená, certifikovaná a vyhovuje požiadavkám medzinárodného systému manažérstva kvality v zmysle EN ISO 9001-2015. Taktiež disponuje celým radom špecializovaných certifikátov pre jednotlivé odvetvia priemyslu, ako certifikát OIT pre atómovú energetiku v RF, certifikát HAF 604 pre atómovú energetiku v Číne alebo certifikát TRTS na dodávky nevýbušnej techniky pre ropný, plynárenský a chemický priemysel.

Viac informácií sa dozviete na www.marvelpit.sk.

Foto: Shutterstock