S čím rátať, keď nás opustí blízky

311
Úmrtie

Úmrtie v rodine je vždy svojím spôsobom prekvapením a aj keby sme boli na to pripravení, vždy sa nájde čosi, s čím sme nepočítali. Napríklad bankové účty, úvery, investície, podielové fondy, akcie a iné cenné papiere. Čo s nimi a ako sa k nim dostať?

Po smrti majiteľa účtu

Aj v smutných chvíľach je dobré rozumieť finančným záležitostiam a vedieť, čo treba urobiť ako prvé.

Pokiaľ zomrie človek aktívne pracujúci, banka sa to dozvie aj prostredníctvom sociálnej poisťovne, ale nemusíme sa na to spoliehať, treba ísť do finančnej inštitúcie osobne a bezodkladne. Ak zomrie človek vo vyššom dôchodkovom veku, navštívime banku s platným a potvrdeným úmrtným listom a ohlásime túto skutočnosť. Až na jeho základe banka urobí potrebné kroky. Po takomto oznámení pracovníkovi banky sa informácia posunie na ústredie a tam sa už odštartujú všetky potrebné kroky.

Úmrtie

Ako prvé

Banka najskôr zablokuje bežný účet, čo znamená, že budú blokované všetky prichádzajúce aj odchádzajúce platby. V tom čase už nie je možné nakladať s financiami na účte až do času, kým sa neukončí právoplatné dedičské konanie.

Sú medzi nami, žiaľ, aj jedinci, ktorí sa snažia ešte pred oznámením úmrtia bankovej inštitúcii vybrať peniaze z účtu. Ak by sme peniaze takto vybrali alebo poslali z bankového účtu zosnulého po jeho smrti, hodnotí sa to ako krádež alebo neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom.

Po úmrtí klienta už nemôže s účtom narábať ani prípadný disponent. Jeho práva sú tiež automaticky zrušené. Následne dôjde k blokácii platobných kariet vedených k účtu aj prístupu do internetbankingu.

Ak však ide o spoločný bankový účet a smrť sa týka iba jedného z majiteľov účtu, banka zablokuje iba polovicu peňazí a zruší iba trvalé príkazy zadané zosnulým.

Úmrtie

Čo ak mal zosnulý úver?

Pokiaľ ide o hypotekárny úver (ten má v určitých prípadoch ,,svoj vlastný život“), samozrejme, za predpokladu, že na úvere nebol zosnulý sám a je tam evidovaný aj spoludlžník, vtedy nie je predmetom dedenia a netýka sa pozostalých. Úver treba naďalej splácať. Preto je užitočné vedieť, kde sú takéto doklady o úvere doma uložené, vyhľadať si číslo úverového účtu a splátky naďalej uhrádzať, prípadne opäť zájsť do banky a poradiť sa, ako presne postupovať v splácaní. V opačnom prípade by zbytočne narastali sankcie.

Určite je praktické byť informovaný aj o tom, či je úver poistený pre prípad smrti a spojiť sa aj s príslušnou poisťovňou. Poisťovňa po obdržaní všetkých potrebných dokladov o úmrtí klienta vyplatí oprávnenej osobe príslušnú poistnú sumu. Mať v poistnej zmluve určenú oprávnenú osobu je veľmi praktické. Oprávnená osoba, ak sú v poistke dostatočné financie z rizika smrti na prípadné splatenie dlhu, môže zvyšok dlhu vyplatiť – to je ten lepší prípad. Ak však na poistnej zmluve nie je uvedená oprávnená osoba, aj poisťovňa čaká na dedičské konanie a finančná čiastka z uzatvorenej poistnej zmluvy sa delí medzi všetkých dedičov.

Úmrtie

Ak bol na hypotekárnom úvere zosnulý iba sám bez spoludlžníka, postupuje nesplatená výška úveru do dedičského konania. Od dátumu úmrtia až po vydanie rozhodnutia o dedičstve sa zastaví úročenie dlžnej čiastky a v momente, keď je ukončené dedičské konanie, banka vyzve dedičov na vyplatenie dlhu. Vtedy je možné dohodnúť sa s bankou, či sa bude zvyšok úveru splácať pravidelnými splátkami alebo jednorazovo.

Je tu ešte možnosť, že pozostalí nebudú chcieť prevziať po zosnulej osobe dlh, čo je však veľmi zriedkavé, pretože v hre je väčšinou založená nehnuteľnosť a je škoda o ňu prísť. Ak sa pozostalí rozhodnú neprevziať dlh, banka po obdržaní rozhodnutia o dedičstve oficiálne prevezme hypotekárny úver aj založenú nehnuteľnosť pod svoju správu. Následne rozhodne o jej predaji, aby sa jej vrátili späť peniaze z poskytnutého úveru.

je lepšie byť pripravený ako prekvapený – nech je to akokoľvek náročné

Hypotekárny úver však nemusí byť jediným dlhom v banke. Bankoví pracovníci z praxe vedia, ako často sa stáva, že manželia nevedia vzájomne napríklad o svojich spotrebných úveroch, úveroch z nebankových inštitúcií a podobne. Po oznámení úmrtia treba poriadne prezrieť všetky dokumenty po zosnulom a rovnako ako pri hypotéke – dlh bude zo strany banky tiež prihlásený do dedičského konania.

Investície v banke

Je určite omnoho príjemnejšie zistiť, že zosnulý nemal iba úvery, ale aj investície, čo znamená financie v pluse.

Je to rovnako bankový produkt, ako aj bežný účet a podlieha podobným pravidlám. Po smrti majiteľa takýchto účtov už nemožno robiť nič, len čakať na úradné konanie. Banka dátumom úmrtia pozastaví všetko úročenie, čo znamená, že od toho dňa všetko prechádza do dedičského konania. Po predložení výsledku právoplatného dedičského rozhodnutia banka vyplatí konkrétnym dedičom všetko, čo z rozhodnutia vyplýva.

Ak sa v prípade klienta vyskytujú súčasne dlhy aj účty, ktoré sú v pluse, dedičia sa musia rozhodnúť, či prevezmú kompletné dedičstvo s dlhmi aj s plusovými položkami na účtoch alebo sa ho vzdajú. Nemožno si vybrať iba to, čo nám lepšie vyhovuje. Ak sa dedičia rozhodnú neprevziať dlh, v takom prípade sa vzdávajú dedičstva v plnom rozsahu, bez výhrad alebo akýchkoľvek podmienok.

Pre mnohých to môže byť, samozrejme, nielen výrazné prekvapenie, ale aj sklamanie.Úmrtie

Dedenie zo závetu

Možno zosnulý zanechal závet. Preto je dobré vedieť, kde je uložený, či v notárskom centrálnom registri závetov alebo na inom mieste.

Notárska komora SR vedie Notársky centrálny register závetov. Okrem iného obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti a zoznam vyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti spísaných vo forme notárskej zápisnice, alebo ktoré notár prijal do notárskej úschovy. Register nie je verejný.

Komora oznámi súdu alebo notárovi, ktorý bol ako súdny komisár poverený konaním o dedičstve na základe ich žiadosti, či registruje závet poručiteľa a u koho je uložený. Závet má teda svoje osobité postavenie v prípade dedičstva a pre banku aj dedičov je rovnako dôležitý.

Tak ako aj v iných oblastiach každodenného života, aj tu platí, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený – nech je to akokoľvek náročné.

Úmrtie

Čo nasleduje v banke po oznámení úmrtia?

  • Bankový účet sa okamžite zablokuje pre prichádzajúce aj odchádzajúce platby.
  • Osobám, ktoré mohli za života zosnulého disponovať s účtom, okamžite zrušia plnú moc s disponovaním na účtoch.
  • Všetky informačné služby zosnulého sú okamžite deaktivované – e-mail, SMS notifikácie.
  • V prípade spoločných účtov dochádza po smrti jedného z majiteľov k zrušeniu trvalých príkazov, ktoré zadával zosnulý.
  • Úročenie úverových produktov sa zastaví.
  • Nesplatenú časť úverov banka prihlási do dedičského konania.
  • Počas dedičského konania nemožno vyplácať financie ani zrušiť účty.
  • Platobné karty sa zablokujú a zrušia.

Text: Mirka Grochalová, foto: stock.adobe.com, pexels.com